Wyrokiem z 12 kwietnia br. (sygn. VI SA/Wa 5148/23) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję KNF z 30 czerwca 2023 roku o odwołaniu prezesa jednego z banków spółdzielczych.

Przepis uprawniający KNF do odwołania członka zarządu banku wszedł w życie 28 kwietnia 2021 roku (art. 22d ust. 1. ustawy Prawo bankowe w związku z art. 22aa.1.).

Art. 22aa. 1. Członkowie zarządu i rady nadzorczej banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu pierwszym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej w sposób ostrożny i stabilny.

Art. 22d. 1. W przypadku gdy członek rady nadzorczej lub zarządu banku, finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej nie spełnia wymogów określonych w art. 22aa, Komisja Nadzoru Finansowego może wystąpić do właściwego organu banku, finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej z wnioskiem o jego odwołanie lub, w drodze decyzji, odwołać członka rady nadzorczej lub zarządu danego podmiotu.

Problem

Powstaje pytanie, jak należy interpretować zapis: „odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby”.

Zapytamy o to Komisję Nadzoru Finansowego, z inicjatywy której został wprowadzony do polskiego porządku prawnego przepis umożliwiający odwołanie członka zarządu lub rady nadzorczej banku.

Pytania:

 – Czy zapis: „odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby” należy interpretować nie tylko w odniesieniu do finansów banku, ale także do szeroko rozumianej reputacji instytucji finansowej (osoby te nie stwarzają zagrożeń dla utraty reputacji banku)?

– KNF podejmuje działania na mocy tych zapisów art. Prawa bankowego z własnej inicjatywy, doniesień prasowych czy może w wyniku wniosków klientów banków? Czy klienci takie wnioski mogą składać do KNF?

– Jak wygląda tryb rozpatrzenia wniosku o odwołanie z funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej banku?

– Ile wniosków zostało przez KNF rozpatrzonych o odwołanie członka zarządu lub rady nadzorczej banku?    

Jan Wels

foto: Pixabay

——————————–

Aktualizacja: 29 kwietnia

Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej KNF:

  1.  

Wspomniany zapis odnosi się do reputacji osoby ocenianej (nie zaś reputacji samego banku czy też instytucji finansowej), która badana jest w kontekście dostępnych informacji dot. m.in. dotychczasowej pracy takiej osoby (zarówno w bankowości jak i w innych podmiotach, w tym instytucjach finansowych).

Ocena odpowiedniości ma na celu m.in. ochronę reputacji banku, przy czym osiągane jest to w sposób pośredni – poprzez zagwarantowanie właściwego zarządzania wszystkimi ryzykami występującymi w działalności banku, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania banku.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Modułu 1 Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF (dalej: „Metodyka”), który w sekcji 3.2.1.2.3. zawiera szczegółowe omówienie szeroko rozumianego pojęcia reputacji w kontekście oceny odpowiedniości członków zarządów i rad nadzorczych banków oraz wymogów nadzorczych w tym zakresie.

  1.       

Działania w tym zakresie podejmowane są przez KNF z urzędu, w oparciu o informacje pozyskane w związku ze sprawowanym nadzorem. W tym kontekście zachęcamy do zapoznania się z sekcją 4 Metodyki, dotyczącą przesłanek przeprowadzenia oceny odpowiedniości, w tym w szczególności z pkt 4.3.2. dotyczącym wtórnej oceny odpowiedniości.

    3.

Wniosek KNF o odwołanie członka zarządu lub rady nadzorczej banku rozpatrywany jest przez właściwy organ w banku do powoływania danej osoby na dane stanowisko (tj. w odniesieniu do członków zarządu – przez radę nadzorczą, a w odniesieniu do członków rady nadzorczej – przez walne zgromadzenie / zebranie przedstawicieli).

W tym kontekście należy wskazać, że zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy Prawo bankowe KNF uprawniona jest też do odwoływania członków zarządu lub rady nadzorczej banku samodzielnie, w drodze decyzji administracyjnej – wówczas wydanie takiej decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego.

     4.

Jak wcześniej wskazano, KNF nie rozpatruje wniosków o odwołanie członka zarządu lub rady nadzorczej banku.

Udostępnij