Ustawa z dnia 19 czerwca 2023r. reguluje zasady finansowania i funkcjonowania Funduszu Ochrony Rolnictwa (Fundusz).

Do wpłat na Fundusz są obowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, zwane „podmiotami skupującymi”, będące podatnikami podatku od towarów i usług, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.).

Wpłaty są naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nabytych od producentów rolnych w rozumieniu art. 3 ust.3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2023 r. poz. 885), tzn. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące rolnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115.

Wartość produktów rolnych bez podatku VAT nabytych od producenta rolnego jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podmioty skupujące bez wezwania naliczają i dokonują wpłat na Fundusz za okresy kwartalne w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Jeżeli wysokość kwoty należnej z tytułu naliczenia wpłat na Fundusz za dany kwartał nie przekracza dwudziestokrotności wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tę należność zalicza się na poczet wpłat na Fundusz za kolejny kwartał, w którym wysokość kwoty należnej przekroczyła dwudziestokrotność wysokości kosztów tego upomnienia.

Podmiot skupujący składa dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu skupującego, kwartalne deklaracje o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz w terminie do 26 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane począwszy od II kwartału tego roku za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. na wskazany w deklaracji rachunek bankowy.

W przypadku, gdy w danym kwartale wyliczona kwota należnej wpłaty wyniesie zero, podmiot nie jest zobowiązany do składania w KOWR deklaracji o wysokości naliczonych wpłat.

Formularz deklaracji o wysokości naliczonych wpłat można złożyć:

– bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy,

– listownie,

– za pośrednictwem ePUAP.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 uFOR, podmiot skupujący, który nie przekaże kwartalnej deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz w terminie określonym w art. 5 ust. 1 uFOR , tj. do 26. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, podlega karze pieniężnej w wysokości 60 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie wyższej niż 10.000 zł.

Kary pieniężne nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Od kwoty nałożonej kary pieniężnej nie nalicza się odsetek

Problem:

– Ile podmiotów złożyło deklarację?

– Jaka kwota wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu, którym dysponuje KOWR? A jaka powinna?

– Jaka jest największa wpłata?

 

JS

KOWR

foto: Pixabay

 

Aktualizacja: 07 czerwca

Wojciech Adamczyk, główny specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego, Wydział Medialny i Rzecznika Prasowego:

Na dzień 21.05. br. do OT KOWR wpłynęło ok. 7.200 deklaracji za I kwartał. Wg stanu na dzień 3.06. br. na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu Ochrony Rolnictwa wpłynęło 32.485.670,99 zł, z czego najwyższa kwota opiewa na 1.460.950,00 zł.

Całkowita ilość deklaracji oraz wysokość zgromadzonych na rachunku środków będzie znana po zakończeniu procesu rejestracji i weryfikacji dokonanej przez Oddziały Terenowe.

 

Udostępnij