Prezes sądu sprawuje nadzór nad pracą komornika. Także Anna Pawłowska, prezes Sądu Rejonowego w Radziejowie. Jednym z takich komorników jest Albert Tomasiewicz, od niedawna zastępca komornika sądowego Leszka Bończyka, który odszedł na emeryturę.

Do tej pory Tomasiewicz (lat 49) pełnił funkcję komornika rewiru VII przy Sądzie Rejonowym we Włocławku.

Tomasiewicz wydał 9 kwietnia zaskakujące postanowienie, którym oddalił wniosek o sporządzenie nowej wyceny ziemi rolnej.

Jako jedyny argument przemawiający za odmową, Tomasiewcz wskazał fakt, że na niezabudowanym gruncie rolnym nie uległa zniszczeniu część budynku ani nie powstała nowa budowla.

Milczeniem komornik zbył przedstawione przez czytelnika dane z aktów notarialnych (sprzedaż gruntów rolnych, na okoliczność – jakie są obecnie ceny).

 Problem

Powstał problem prawny: co jest budowlą na niezbudowanej działce rolnej? Kopiec kreci, a może górka kamieni?

Poprosimy prezes Pawłowską o wyjaśnienie problemu budowli.

Pytania:

– Co należy rozmieć jako „część budynku” oraz „nowa budowla” na niezbudowanej działce rolnej?

– Czy widzi Pani konieczność wydania komornikowi, w związku z tym postanowieniem, zarządzenia w trybie art. 759 § 2. kpc?

__________________

Art. 759 § 2. kpc: Sąd wydaje z urzędu komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwa spostrzeżone uchybienia. Ocena prawna wyrażona przez sąd w ramach wydanych zarządzeń jest wiążąca dla komornika.

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

Aktualizacja: 9 maja

Z sądu otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

– Na polecenie Pani Prezes Sądu Rejonowego w Radziejowie uprzejmie informuję, iż nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na zapytanie prasowe, które wpłynęło pocztą elektroniczną w dniu 06 maja 2024roku na adres: prezes@radziejow.sr.gov.pl. Sformułowane pytanie jest bardzo ogólne, nie wiadomo jakiej nieruchomości dotyczy, a podana sygnatura akt sprawy jest oznaczeniem akt komorniczych a nie akt sprawy sądowej.

Komentarz

W artykule podany jest konkretny komornik oraz data wydania przez niego postanowienia. Natomiast do zapytania dołączyliśmy: upoważnienie czytelnika, podaliśmy jego dane osobowe oraz sygnaturę Km sprawy komorniczej.

Wygląda na to, że znając datę postanowienia, nazwisko komornika, sygnaturę akt komorniczych oraz dane czytelnika i jego upoważnienie dla redakcji – prezes SR w Radziejowie nie jest w stanie ustalić, o jakie postanowienie chodzi.

Nie jest więc w stanie – sprawując nadzór nad pracą komornika – zająć stanowiska w sprawie bardzo dziwnego postanowienia komornika.

Dlatego prezes Pawłowska otrzymała od nas dodatkowo:

– postanowienie komornika z 9 kwietnia,

– wydruki z księgi wieczystej nieruchomości.

cdn.

 

Aktualizacja: 17 maja

Anna Pawłowska, prezes Sądu Rejonowego w Radziejowie:

– Odpowiadając na zapytanie prasowe, które wpłynęło na adres poczty elektronicznej prezes@radziejow.sr.gov.pl w dniu 06 maja 2024 roku, a następnie uzupełnione w dniu 09 maja 2024 roku poprzez załączenie postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie Km 308/14 oraz uszczegółowienie działów I ksiąg wieczystych oznaczonych numerami WL1R/00019081/8, WL1R/00031379/4 i WL1R/00027390/6 uprzejmie informuję, że nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pytania Pana Redaktora.

Sformułowane pytanie dotyczące interpretacji części budynku lub nowej budowli na niezabudowanej działce jest bardzo ogólne, gdzie nie wskazano żadnej sygnatury sprawy sądowej, której pytanie miałoby dotyczyć, więc odpowiedź na tak postawione pytanie miałaby charakter opinii, nie związanej z żadną sprawą.

Gdy zaś chodzi o procedurę wydania komornikowi zarządzenia w trybie art. 759 § 2 kpc, to podobnie jak w przypadku pytania pierwszego, nie wskazano żadnej sygnatury sprawy sądowej ani konkretnych uchybień, której taka procedura miałaby dotyczyć, więc nie jest możliwe ustosunkowanie się do jego treści.

cdn.

 

Udostępnij