Jeden z komorników zajął nieruchomość czytelniczki. Wpierw został wyznaczony termin opisu i oszacowania, a teraz termin licytacji.

Komornik przysłał czytelniczce (pani Annie) wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji. Nie było w nim wskazanego sposobu egzekucji – z nieruchomości. Pani Anna poprosiła redakcję o ustalenie, czy wierzyciel powinien we wniosku egzekucyjnym wskazać na egzekucję z jej nieruchomości.

Problem

 – Czy do wyznaczenia terminu licytacji nieruchomości jest potrzebny wniosek wierzyciela do komornika o wyznaczenie takiego terminu?

– Jeśli tak, to czy taki wniosek powinien być złożony przed wyznaczeniem terminu licytacji?

– Co w sytuacji, gdy komornik wyznaczy termin licytacji, a dopiero później wystąpi o taki wniosek do wierzyciela? Czy w takim przypadku możemy mówić o naruszeniu prawa przez komornika?

Ministerstwo Sprawiedliwości:

Zgodnie z przepisem art. 952(1) § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550), dalej k.p.c., termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek wierzyciela.

W przypadku innych nieruchomości ustawodawca wyraźnie wymogu takiego nie sformułował. Regulujący tę kwestię art. 952 k.p.c. stanowi, że „zajęta nieruchomość ulega sprzedaży przez licytację publiczną; termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania ani też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję”.

Wniosek wierzyciela jest niezbędny do: wszczęcia egzekucji z nieruchomości (art. 799 § 1 k.p.c.), przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości (art. 942 k.p.c.), wyznaczenia drugiego terminu licytacji (art. 983 k.p.c.) oraz sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej (art. 986(2) § 1 k.p.c.).

Bez zbadania przez właściwe organy w odpowiednim trybie (np. przez sąd sprawujący nad komornikiem nadzór judykacyjny) akt sprawy egzekucyjnej, nie jest możliwe przesądzenie czy w związku z wyznaczeniem terminu licytacji nieruchomości mogło dojść do naruszenia prawa przez komornika.

 

Ludwika Stas

foto: Pixabay

 

Udostępnij