Komornicy sądowi nadal są zobowiązani do wydania uczestnikowi postępowania odpisu, wyciągu albo kopii dokumentu z akt sprawy, natomiast nie ma podstaw prawnych do pobierania za te czynności opłat komorniczych lub wzywania uczestników do poniesienia zaliczki na poczet wydatków związanych z wykonaniem tychże czynności

Kwestią obowiązku wydawania przez komorników kserokopii dokumentów z akt egzekucyjnych zajmowaliśmy się już w 2010r.:

Komornik nie może odmówić wydania kserokopii dokumentów

Wówczas rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił jednoznaczne stanowisko:

W konkluzji nasuwa się wniosek, że komornicy mają obowiązek sporządzania i wydawania stronom na ich wniosek kserokopii dokumentów, natomiast brak jest podstawy prawnej do pobierania za tę czynność opłaty kancelaryjnej.

Artykuł powiązany:

Bezprawne odmowy komorników

Zapytaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości, czy tamto stanowisko jest nadal aktualne.

Wydział Prasowy, Biuro Komunikacji i Promocji, Ministerstwo Sprawiedliwości:

Od czasu udzielenia odpowiedzi przez rzecznika prasowego Ministra Sprawiedliwości 28 października 2010 r., ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1309) została uchylona, a kwestie dotyczące komorników sądowych, czynności egzekucyjnych oraz kosztów komorniczych uregulowane zostały w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1691) dalej u.k.s., oraz w ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 377) dalej u.k.k.

Art. 6 u.k.k. zawiera enumeratywną listę wydatków, których strona wnosząca o dokonanie czynności wiążącej się z poniesieniem tych wydatków, jest zobowiązana uiścić.

Komornik w takiej sytuacji uzależnia dokonanie czynności od wpłaty zaliczki. Wspomniany katalog nie zawiera wydatków związanych z wydawaniem uczestnikowi postępowania odpisu, wyciągu albo kopii dokumentów z akt sprawy.

Wyżej wymienione wydatki związane z wydaniem kserokopii z akt sprawy egzekucyjnej, nie podlegają zwrotowi przez strony na rzecz komornika.

Koszty związane z wydawaniem odpisów, wyciągów albo kopii dokumentów z akt sprawy wchodzą w zakres kosztów prowadzenia kancelarii komorniczej, o której mowa w art. 152 u.k.s.

Koszty wymienione zaś w tym artykule nie są zwracane przez strony, ale są pokrywane z wynagrodzenia prowizyjnego komornika oraz opłat komorniczych innych niż opłaty egzekucyjne.

Ponadto § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych z 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2455) stanowi, że: „W przypadku wydania uczestnikowi postępowania odpisu, wyciągu albo kopii dokumentu z akt sprawy przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

Ust. 1 powyższego rozporządzenia stanowi zaś, że: „Akta sprawy udostępnia się w kancelarii komorniczej po ustaleniu tożsamości osoby, której akta mają być udostępnione, a w przypadku osoby niebędącej uczestnikiem postępowania także po wykazaniu uprawnienia do dostępu do akt wynikającego z przepisów prawa”.

Reasumując wskazać należy, że pomimo zmian ustawowych w zakresie regulacji dotyczących komorników sądowych i kosztów komorniczych, komornicy sądowi zobowiązani są do wydania uczestnikowi postępowania odpisu, wyciągu albo kopii dokumentu z akt sprawy, natomiast nie ma podstaw prawnych do pobierania za te czynności opłat komorniczych lub wzywania uczestników do poniesienia zaliczki na poczet wydatków związanych z wykonaniem tychże czynności. Stanowisko wyrażone przez rzecznika prasowego Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. jest więc w dalszym ciągu aktualne.

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

Udostępnij