Witold Drobiecki, komornik sądowy z Legionowa ma zamiar w kwietniu zlicytować dom jednorodzinny pana Michała. Budynek o pow. użytkowej prawie 160 m2 posadowiony jest na działce o pow. 1000 m2.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie kilka bardzo zaskakujących faktów.

Fakt 1

Nieruchomość została wyceniona przez biegłego powołanego przez komornika dwukrotnie. Pierwszy raz w 2018r., drugi w 2023r.

Fakt 2

28 lutego br. Sąd Rejonowy w Legionowie oddalił skargę czytelnika na opis i oszacowanie nieruchomości, na wycenę z 2018. Na to orzeczenie przysługuje zażalenie. Ten opis i oszacowanie nie jest więc prawomocny.

Fakt 3

Wycena z 2023r. (opis i oszacowanie jest z 7 lutego) została także zaskarżona przez czytelnika. Po wniesieniu skargi, początkowo czytelnik otrzymywał pisma z sądu. Później już nie. Był przekonany, że tak jak w przypadku skargi z 2018r., wynika to np. z przeciążenia sądu. Na początku lutego br. otrzymał jednak od komornika obwieszczenie o licytacji jego nieruchomości.

Fakt 4

Czytelnik niezwłocznie zamówił akta sprawy dotyczące jego skargi na opis i oszacowanie z 2023r. Okazało się, że skarga została prawomocnie rozpatrzona. Z akt wynika, że postanowieniem z 24 października 2023r. referendarz sądowy oddalił skargę. Na to postanowienie przysługiwała skarga, ale postanowienie to nie dotarło do czytelnika.

Fakt 5

Pan Michał złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na oddalenie skargi. Sprawa będzie więc rozpatrywana przez sąd.

Fakt 6

Referendarz oddalając skargę na opis i oszacowanie zupełnie pominął złożone przez skarżącego wnioski o:

– rozpatrzenie skargi na rozprawie jawnej i wezwanie na nią biegłego celem przesłuchania

– wystąpienie przez sąd o ocenę prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych

– możliwość uzupełnienia skargi, zgodnie z wnioskiem w skardze z 12 lutego

Fakt 7

W uzasadnieniu postanowienia z 24 października 2023r., referendarz napisał: Biegły sądowy określił wartość nieruchomości w oparciu o wartość rynkową.

Dla osób zajmujących się wycenami nieruchomości, to stwierdzenie jest co najmniej dziwne. Mogła je napisać osoba, która nie za bardzo orientuje się tematyce wycen nieruchomości. W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się bowiem określenia wartości rynkowej w oparciu o ceny transakcyjne.

Fakt 8

W tym samym postanowieniu jest też takie zdanie: Skarga na czynność komornika jest środkiem służącym do zwalczania uchybień o charakterze wyłącznie proceduralnym.

Nie do przyjęcia jest to stwierdzenie w kontekście Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W art. 157 Ustawy o gospodarce nieruchomościami są zapisy umożliwiające merytoryczną kontrolę sporządzonej przez biegłego wyceny: Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych; w przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.

Fakt 9

Czytelnik złożył wniosek o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Do wniosku dołączył dane z aktów notarialnych – sprzedaż domów w powiecie legionowskim w 2023r.

Postanowieniem z 7 marca komornik oddalił jednak wniosek. Komornik napisał, że nie może sporządzić nowej wyceny, bo nie nastąpiło zniszczenie budynku wskutek pożaru lub przeciwnie – wzniesienie nowej budowli.

Pan Michał zaskarżył to postanowienie komornika.

Fakt 10

Dotarliśmy do odpowiedzi komornika Drobieckiego na skargę czytelnika na opis i oszacowanie nieruchomości. Pismo jest z datą 16 lutego 2023r.

Komornik stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak to komornik uzasadnił?

Tym, że nie posiada on kwalifikacji ani wiedzy w zakresie oceny operatu szacunkowego oraz, że operat musi być rzetelny, gdyż wykonał to biegły z listy biegłych sądowych.

W dodatku taki, który złożył przyrzeczenie przed prezesem sądu. Nie jest więc to osoba „przypadkowa”, ale mająca ugruntowaną wiedzę w zakresie szacowania nieruchomości.

Następnie komornik zrobił dłuższy wywód na temat art. 951 kpc (dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości). To była jednak skarga na opis i oszacowanie (art. 950 kpc). Jest to więc wywód niemający nic wspólnego ze skargą czytelnika.

Nie ma żadnego odniesienia się komornika do zarzutów czytelnika.

cdn.

 

Aktualizacja: 2 maja. Brak prawomocności

Marcin Brud, prezes Sądu Rejonowego w Legionowie pismem z 30 kwietnia poinformował redakcję, że nieprawomocne są:

– opis i oszacowanie nieruchomości z 2018r.,

– przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu z października 2023r. (dotyczy także opisu i oszacowania nieruchomości).

Jak ustaliła redakcja, inne skargi także nie są prawomocnie rozpatrzone (między innymi na oddalenie przez komornika wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości).

Mimo takiej sytuacji prawnej, licytacja jednak się odbyła.

Zakończyła się w sumie skandalicznie, o czym już w artykule:

Antylicytacja? W tle referendarz sądowy Zuzanna Dunaj

 

Jan Wels

foto: Pixabay

Udostępnij