Na potrzeby tatuowania należy stosować wyłącznie mieszaniny opatrzone następującą informacją: „Mieszanina przeznaczona do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnym”.

Nie wszystkie tusze trafiające na rynek europejski mają zastosowanie do tatuażu i makijażu permanentnego u ludzi.

Na etykiecie tuszu może znajdować się informacja producenta np. o treści:

Nie jest to tusz do tatuażu

Nie jest przeznaczony do użytku ludzkiego

Tylko do celów treningowych

Do tatuowania mebli

Do tatuowania zwierząt

Informacja producenta może być zaklejona inną treścią mogącą wprowadzić w błąd. Ważne, aby to sprawdzać.

 

Oznaczenie tuszy

Etykieta mieszaniny tuszu do tatuowania lub makijażu permanentnego powinna zawierać:

numer partii,

wykaz wszystkich składników,

instrukcję bezpieczeństwa na potrzeby używania,

jeśli wynika to ze składu produktu, także informacje o:

zawartości regulatorów pH,

obecności związków niklu: „Zawiera nikiel. Może powodować reakcje alergiczne”,

obecności związków chromu (VI): „Zawiera chrom (VI). Może powodować reakcje alergiczne”.

 

Informacje muszą być wyraźnie widoczne, czytelne i oznakowane w nieusuwalny sposób. W Polsce informacje o substancjach i mieszaninach wprowadzanych do obrotu podaje się w języku polskim.

 

Przed wykonaniem tatuażu tatuator powinien poinformować klienta o informacjach umieszczonych na opakowaniu lub umieszczonych w instrukcji użytkowania.

 

Bezpieczeństwo i prawo

4 stycznia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2081 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII do Rozporządzenia REACH (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie substancji chemicznych, z ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), w odniesieniu do substancji wchodzących w skład mieszanin do tatuażu lub makijażu permanentnego.

Regulacja nałożyła szereg ograniczeń na substancje, które znajdowały zastosowanie przy produkcji tuszy i które mogą wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

 

Celem wprowadzonych ograniczeń nie jest zakazanie tatuowania, tylko zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom tatuującym się, wykonującym makijaż permanentny, jak i pracownikom branży.

 

Główny Inspektor Sanitarny przestrzega przed wykonywaniem tatuażu i makijażu permanentnego tuszami nieoznaczonymi zwrotem „Mieszanina do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnym”. Przypadki wykorzystywania tuszów niezgodnych z wymaganiami należy zgłaszać do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

MS

Główny Inspektor Sanitarny

foto: Pixabay

 

Przeczytaj także:

– Tatuaż zwiększa ryzyko wystąpienia chłoniaka złośliwego

 

Udostępnij